Projekt Digital Heritage in Cultural Conflicts (DIGIConflict) realizowany jest od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku przez Photographic History Research Centre na Uniwersytecie De Montfort w Leicester, Department for Studies of Social Change and Culture na Uniwersytecie Linköping oraz Stowarzyszenie Liber Pro Arte w Warszawie. Jego celem jest analiza znaczenia odgrywanego przez dziedzictwo cyfrowe w kształtowaniu postaw wobec przeszłości we współczesnych społeczeństwach. Czy dziedzictwo cyfrowe – dzięki swej powszechnej dostępności i uniwersalnemu językowi – może być rzeczywistą platformą, na bazie której budowane będą demokratyczne społeczeństwa inkluzywne? Czy też – wręcz odwrotnie – może być wykorzystywane do cementowania struktur władzy, do odgórnego definiowania tego, co może być określone mianem dziedzictwa kulturowego i pamięci historycznej? Zagadnienie analizowane będzie w trzech różnych kontekstach narodowych – polskim, szwedzkim i izraelskim – na przykładzie cyfrowych archiwów historii mówionej, cyfrowych archiwów fotograficznych oraz muzeów multimedialnych. Polski zespół badawczy, oparty na współpracy między Stowarzyszeniem Liber Pro Arte, Instytutem Sztuki PAN oraz Katedrą UNESCO przy Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim, zajmie się studium przypadku polskich multimedialnych muzeów historycznych. Wyniki projektu będą przedstawiane w publikacjach naukowych, na konferencjach i seminariach, na stronie internetowej projektu, a jego ważnym efektem będzie próba wypracowania dobrych praktyk dla muzeów multimedialnych.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Digital Heritage (Horyzont 2020), nr umowy finansowej: 98/DSAP-JG/2018