Liber pro Arte stosuje zasady etyki wydawniczej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
 • Liber pro Arte publikuje recenzowane monografie naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, w szczególności nauk o sztuce, wnoszące istotny wkład w rozwój polskiej humanistyki.
 • O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Liber pro Arte trzyosobowa komisja, w której skład wchodzą specjaliści z danej dyscypliny. Komisja bierze pod uwagę tematykę, wartość merytoryczną, oryginalność i przydatność dla środowiska naukowego, a w przypadku pozytywnej opinii wskazuje recenzentów (zob. Zasady recenzowania).
 • Liber pro Arte stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji.
 • Liber pro Arte dokłada wszelkich starań, by zapobiec plagiatom i publikacji fałszywych danych, a w szczególności przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 • Liber pro Arte przestrzega poszanowania autorskich praw osobistych.
 • Liber pro Arte zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 • Liber pro Arte zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 • Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 • Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 • W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Zasady recenzowania monografii

 • Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie teksty nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez komisję wydawniczą powołaną przez Zarząd.
 • Każda książka otrzymuje dwie recenzje. Obronione dysertacje doktorskie i książki prezentujące wyniki recenzowanych grantów otrzymują jedną recenzję wydawniczą.
 • Teksty są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania mających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 • Liber pro Arte dba, by w procedurze recenzyjnej nie doszło do konfliktu interesów bądź innych okoliczności mogących obniżyć jej wiarygodność.
 • Zakwalifikowane do druku teksty są recenzowane z zachowaniem zasady poufności do czasu zgromadzenia obu wymaganych recenzji.
 • Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta Liber pro Arte umożliwia autorowi ustosunkowanie się do uwag.
 • Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej książki wyłącznie za ich pisemną zgodą.
 • Nadesłanie tekstu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej.
 • Procedura recenzowania jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).