STATUT STOWARZYSZENIA LIBER PRO ARTE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie zrzesza miłośników książki o sztuce i nosi nazwę: ”Liber pro Arte”

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r . Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. nr 40, poz. 140 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Czas trwania  Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest ochrona i promowanie dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie rozwoju nauk o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki, teatrologii, muzykologii i filmoznawstwa.
Stowarzyszenie realizuje cel statutowy w szczególności poprzez:

 • wspieranie badań naukowych
 • organizację konferencji i zjazdów naukowych
 • organizację wystaw
 • gromadzenie i opracowywanie dokumentacji fotograficznej i fonograficznej
 • publikowanie prac naukowych z zakresu nauk o sztuce
 • popularyzacja wyników badań naukowych z zakresu nauk o sztuce

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 9

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawo określone w § 8 pkt 3 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający-osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§  14

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności:
  • w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę obecnych-uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku celem złożenie sprawozdania ze swej działalności, natomiast jako sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 4 lata. Zarząd zawiadamia członków pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie statutu i zmian w statucie,
 2. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia, w tym regulaminu wyboru władz,
 3. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie kierunków rozwoju i działania Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i wniosków Komisji Rewizyjnej,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawiania godności honorowego członkostwa,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i winno rozpatrzyć sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 19

Zarząd liczy od czterech do pięciu członków, spośród których osobno wybiera się prezesa oraz wiceprezesa (-ów), sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby lub na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, najpóźniej w terminie l miesiąca od otrzymania wniosku.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 5. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 8. przygotowywanie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji
 12. zawieranie porozumień o współpracy z organami władz publicznych oraz z instytucjami i organizacjami

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do czterech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. w razie konieczności występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
 4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich
 2. darowizny finansowe i rzeczowe, spadki i zapisy
 3. dotacje i subwencje przekazywane przez osoby fizyczne lub prawne
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. wpływy z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej

§ 23

Majątkiem stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 24

Reprezentacja Stowarzyszenia jest dwuosobowa. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń w sprawach majątkowych upoważniony jest prezes lub wiceprezes wspólnie z jednym członkiem Zarządu lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.

§ 25

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz potrzeby organizacyjne Stowarzyszenia.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
  Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
  członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
  bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. l, musi być przewidziane w
  proponowanym porządku obrad, skierowanym na piśmie do członków
  Stowarzyszenia
 3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.