• Liber pro Arte przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, w szczególności nauk o sztuce.
 • O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Liber pro Arte trzyosobowa komisja, w której skład wchodzą specjaliści z danej dyscypliny. Komisja bierze pod uwagę tematykę, wartość merytoryczną, oryginalność i przydatność dla środowiska naukowego, a w przypadku pozytywnej opinii wskazuje recenzentów.
 • Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez
  niezależnych recenzentów niezatrudnionych w ośrodku naukowym, w którym afiliowany jest autor.
 • Recenzentem publikacji naukowej może być osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 • Tekst zostaje przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. Obronione dysertacje doktorskie i książki prezentujące rezultaty recenzowanych grantów otrzymują jedną recenzję.
 • Przyjęcie tekstu do publikacji poprzedzone jest podpisaniem umowy wydawniczej, w której autor zobowiązuje się do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, napisanego zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi COPE.
 • Autor ma możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów i dokonania poprawek w tekście zgodnie z ich zaleceniami.
 • Tekst poprawiony przez autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi
  redakcyjnemu. Na proces ten składają się:
  • weryfikacja merytoryczna
  • korekta językowa (redakcję merytoryczną i językową wykonuje się w programie MS Word w trybie rejestracji śledzenia zmian)
  • korekta autorska (tekst przekazywany jest autorowi przed złamaniem w pliku .docx)
  • ujednolicenie zapisów (skrótów, literatury, przypisów, powołań)
  • weryfikacja materiału ilustracyjnego
  • ustalenie kompozycji poszczególnych stron (layout)
  • projekt graficzny okładki
  • łamanie tekstu
  • korekta redakcyjna po łamaniu
  • akceptacja autorska ostatecznej wersji przed drukiem
  • przekazanie zaakceptowanych materiałów do druku