Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie teksty nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez komisję wydawniczą powołaną przez Zarząd.
Każda książka otrzymuje dwie recenzje. Obronione dysertacje doktorskie i książki prezentujące rezultaty recenzowanych grantów otrzymują jedną recenzję wydawniczą.
Teksty są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.
Liber pro Arte dba, by w procedurze recenzyjnej nie doszło do konfliktu interesów bądź innych okoliczności mogących obniżyć jej wiarygodność.
Zakwalifikowane do druku teksty są recenzowane z zachowaniem zasady poufności do czasu zgromadzenia obu wymaganych recenzji.
Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta Liber pro Arte umożliwia autorowi ustosunkowanie się do uwag.
Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej książki wyłącznie za ich pisemną zgodą.
Nadesłanie tekstu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej.
Procedura recenzowania jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).