Projekt

Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku. Zebranie, opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego to pionierski projekt dokumentacyjno-badawczy dotyczący początków historii polskiej fotografii.
Celem projektu jest wypełnienie luki w polskiej historii sztuki w zakresie badań nad historią fotografii poprzez stworzenie bazy najważniejszych źródeł rękopiśmiennych, drukowanych i obrazowych dla początków fotografii w Polsce, jak również udostępnienie jej badaczom poprzez publikowanie edycji krytycznych wybranych źródeł, konferencje naukowe oraz za pośrednictwem strony internetowej.
Projekt ma charakter pionierski i wychodzi naprzeciw nowym tendencjom w badaniach humanistycznych, szeroko zajmujących się obrazem fotograficznym oraz wpisujących jego powstanie i funkcjonowanie w narodziny nowoczesnej kultury wizualnej.


Realizacja projektu jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Nr 0090/NPRH2/H11/81/2012.

SOURCES FOR THE 19th CENTURY HISTORY OF POLISH PHOTOGRAPHY

Sources for the 19th-Century History of Polish Photography is an innovative project focusing on the creation of a historiographical base of manuscripts, printed documents and images, in order to fill in the gap in previous research in this field in Poland. It will be accessible to scholars in different but interrelated fields by the publishing of critical editions of chosen sources, organizing conferences and providing access to online resources.
This innovative project meets the most recent trends in humanities which broadly focus on photographic image and link its invention and functioning with the birth of modern visual culture.

Funder: Ministry of Science and Higher Education, National Programme for the Development of Humanities, modul 1.1, No. 0090/NPRH2/H11/81/2012.