W 2022 r. Stowarzyszenie „Liber Pro Arte”, we współpracy z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, zrealizowało projekt pt. „Unikatowy zespół rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN: opracowanie-digitalizacja-udostępnienie”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Cyfrowa”. Prezentujemy Państwu 800 rysunków architektonicznych obiektów z terenów dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie z możliwością ponownego wykorzystywania ww. zasobów do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.
Prezentowany zasób to jeden z najcenniejszych zbiorów tego typu w Polsce, który dotychczas nie był udostępniany on line, a więc pozostawał niemal zupełnie nieznany szerszemu gronu odbiorców. Rysunki stanowią unikalny zapis dziejów polskiej architektury, dokumentują wybitne obiekty, często już nieistniejące lub znacznie przekształcone w wyniku wojen i zmian cywilizacyjnych. Zasięg terytorialny zasobu obejmuje przede wszystkim obszar obecnej i dawnej Rzeczypospolitej, w tym dzisiejszej Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Najstarsze rysunki pochodzą z 1. połowy XIX w., znaczną część stanowią materiały ocalałe z zasobów polskich i niemieckich instytucji z XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., uzupełniony o bogaty zbiór nabytków powojennych. Rysunki architektoniczne powstały w ramach działalności organizacji i instytucji o dziejowym znaczeniu dla badań i ochrony dziedzictwa narodowego. Wśród nich należy wymienić m.in.: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków działające w ramach Ministerstwa Kultury i Sztuki.
W celu pobrania materiału wizualnego należy wybrać poniższy link, wejść w zakładkę Zasoby Archiwum Cyfrowego, kliknąć ikonę „download” i wpisać hasło „ISPAN”.

https://repozytorium.ispan.pl/dlibra/collectiondescription/28

MKiDN logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.