Wszystkie monografie są recenzowane i publikowane zgodnie z wytycznymi Committe on Publication Ethics (COPE)

Ewa Nowak-Mitura,  Początki fotografii w prasie polskiej.

Ewa Nowak-Mitura, Początki fotografii w prasie polskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1858-1900nowak
Seria: „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku” pod red. Małgorzaty Biernackiej, t. I
ISBN 978-83-65631-02-2 (całość)
ISBN 978-83-65631-00-8 (książka)
ISBN 978-83-65631-01-5 (płyta CD)
Wydawca: Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Warszawa 2015
Cena: 30,-

Początki fotografii w prasie polskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1858-1900 – to drugi tom serii „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku” wydanej przez Stowarzyszenie „Liber pro Arte’ dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Książka prezentuje szeroko ujętą analizę wykorzystywania fotografii do ilustrowania jednego z najważniejszych polskich czasopism w najmniej jak dotąd przebadanym pod tym względem okresie 2. połowy XIX wieku. Towarzyszący jej katalog załączony w formie elektronicznej na płycie CD zawiera spis wykonanych na podstawie fotografii ilustracji, opublikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym” od momentu jego powstania do końca XIX wieku. Katalog ten zawiera ponad 2800 not i jest pierwszą tak kompleksową publikacją dotyczącą tego zagadnienia.

Marta Ziętkiewicz, Małgorzata Biernacka (red.)
Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

Marta Ziętkiewicz, Małgorzata Biernacka (red.) Miejsce fotografii w badaniach zietkiewicz_biernacka
humanistycznych.
Seria: „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku” pod red. Małgorzaty Biernackiej, t. I

ISBN 978-83-92343-88-2 Wydawca: Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Warszawa 2015
Cena: 30,-

Materiały z konferencji zorganizowanej w grudniu 2013 roku w Bibliotece Narodowej
w Warszawie, poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad fotografią profesjonalną i amatorską XIX, XX i XXI wieku

Książka sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Omilanowska Małgorzata, Architekt Stefan Szyller

omilanowskaMałgorzata Omilanowska, Architekt Stefan Szyller. 1857-1933
EAN 978-83-89101-79-2 Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Warszawa 2008

Książka jest poświęcona sylwetce wybitnego warszawskiego architekta Stefana Szyllera. Publikacja ta jest poprawioną i znacznie rozszerzoną – wzbogaconą również o nowy materiał ilustracyjny – wersją dysertacji doktorskiej autorki, opublikowanej w 1995 roku.
Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę w kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące były zarówno jego dokonania w zakresie poszukiwań stylu narodowego, jak i jego wkład w kształtowanie krajobrazu architektonicznego Warszawy przełomu wieków. Szyller był też niezwykle aktywnym, choć kontrowersyjnym konserwatorem i restauratorem zabytków polskich. Wszystkie te zagadnienia zostały wnikliwie omówione i zanalizowane w pierwszej części książki. Druga część zawiera obszerny katalog prac architekta. Całość uzupełniają aneksy, obejmujące rękopiśmienne sprawozdania, życiorysy i listy realizacji sporządzane przez Szyllera.

Polanowska Jolanta, Stanisław Kostka Potocki

polanowskaJolanta Polanowska, Stanisław Kostka Potocki. Twórczość architekta amatora
ISBN 83-89101-78-5 Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Warszawa 2009

Książka poświęcona jest osobie Stanisława Kostki Potockiego (1755-1821), mecenasa i znawcy sztuki, a przede wszystkim jego działalności jako architekta amatora. Potocki najpełniej wypowiedział się w założeniach ogrodowych typu Arcadian picturesque garden, z odniesieniami do mitycznej Arkadii – ewokacji klasycznego Złotego Wieku. Dla literata (Arkadyjczyka imieniem Timagete Licio) były to różne wątki mitów Ateny, Apolla i Muz – opiekunów twórczości naukowej i artystycznej, obecne w pawilonach, ozdobach i rzeźbach wszystkich jego rezydencji, co w połączeniu z antykizowaniem form architektonicznych, składało się na typ formalny Arcadian picturesque garden.
Podjęcie w XVIII wieku w północnej Europie prób tworzenia villa all’antica pozwalało na wpisywanie do „otwartej formuły” ogrodów krajobrazowych nowych wątków treściowych: przeszłości narodowej i lokalnej. Dla Potockiego picturesque garden stał się polem do doświadczeń z formą – analizował dawne budowle, zwykle antyczne (poznawane jako na poły ruiny, z dobudówkami z późniejszych epok), by przez syntezę ich form tworzyć wielostylowe architektoniczne „palimpsesty”, odzwierciedlające przyrost wiedzy o dawnej sztuce. Interpretując Arcadian picturesque garden jako trójwymiarową veduta ideata (bliskie gatunkowi capriccio w malarstwie wedutowym i wyobrażeniom Giovanniego Battisty Piranesiego), ogrody Potockiego można określić jako odrębny typ architectural landscape garden. Jego poszukiwania, sięgające poza ogólnie przyjęte pojęcie klasyczności, otwierały nowe perspektywy.

Bristiger Michał, Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej renesansu

bristigerMichał Bristiger, Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej renesansu
EAN 978-83-92343-84-4 Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Warszawa 2008

Przedmiotem pracy jest forma wariacyjna, forma muzyki instrumentalnej, przede wszystkim lutniowej, wykoncypowana na gruncie hiszpańskim w pierwszej połowie XVI wieku, lecz mająca swoją długą „prehistorię”, zakorzenioną w technice wariacyjnej, tkwiącej z kolei u podstaw wszelkiego kształtowania materii dźwiękowej […].
Mamy tu do czynienia z oryginalną metodologicznie i w warstwie ideowej wizją historii formy, która wykształciła się wprawdzie w epoce renesansu, ale pozostała w użyciu do czasów współczesnych. Przyjęty przez Autora sposób ujęcia problematyki powoduje, że opis tego historycznego zjawiska, powstałego w konkretnej epoce i przede wszystkim na materiale z tej epoki ukazywanego, służy nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, badaniu odległej przeszłości, ale nakierowany jest na przyszłość.

Mossakowski Stanisław, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533)

mossakowskiStanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533).
Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I.
ISBN 83-923438-0-8 Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Cena: 60 ,-

Mało jest na obszarze Polski dzieł sztuki, które doczekały się tak licznych opracowań jak Kaplica Zygmuntowska przy krakowskiej katedrze na Wawelu. Od przeszło stu lat budowla ta pozostaje w centrum zainteresowania coraz to nowych pokoleń badaczy, a równocześnie jej problematyka wciąż zdaje się niewyczerpana. Niniejsza książka, będąca nową, możliwie pełną monografią tego czołowego zabytku sztuki polskiego renesansu i zarazem jednego z wybitnych dzieł w skali europejskiej, to owoc prac autora zapoczątkowanych przeszło ćwierć wieku temu. Ich cząstkowe wyniki były publikowane w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Obecne opracowanie nie jest jednak mechanicznym scaleniem rozpraw i artykułów już ogłoszonych, lecz przynosi rozszerzenie badań na całość problematyki związanej z tym zabytkiem. Autor, Stanisław Mossakowski, specjalizuje się w problematyce dziejów architektury i rzeźby dekoracyjnej, roli tradycji antycznej w sztuce, relacji artystycznych polsko-włoskich oraz związków historii sztuki i historii idei.