DigiCONFLICT logoProjekt DigiCONFLICT na przykładzie trzech narodowych studiów przypadku (z Polski, Izraela i Szwecji) badał projekty digitalizacyjne prowadzone przez instytucje publiczne, które miały na celu włączenie dziedzictwa, historii i wspomnień obywateli i społeczności do kolekcji narodowych. W centrum uwagi znalazły się muzea, projekty z zakresu historii mówionej oraz digitalizacji zbiorów fotograficznych. Badania oparte były na wywiadach, analizie dokumentów strategicznych oraz samych projektów, a w centrum uwagi znalazło się pytanie o wpływ dziedzictwa cyfrowego na społeczności i instytucje publiczne oraz na ich wzajemne relacje. Po pierwsze, nasze badania pokazały, że instytucje bardzo często nie są w stanie dotrzymać kroku możliwościom technologicznym i nadal funkcjonują w kontekście zdefiniowanym w epoce przed-cyfrowej, który dopasowany jest do koncepcji „klasycznego” (analogowego) dziedzictwa. Dużym problemem są nawet tak zasadnicze kwestie, jak definicja dziedzictwa cyfrowego, właściwe określenie kwestii związanych z prawami autorskimi do niego oraz jego miejsca w długoterminowych politykach i strategiach zbierania i konserwacji dziedzictwa kulturowego. Po drugie, badania skoncentrowały się na kwestiach partycypacji: członkowie konsorcjum zidentyfikowali ważne problemy etyczne, prawne i strategiczne, które stoją na przeszkodzie w partycypacyjnym zarządzaniu dziedzictwem cyfrowym. Wyniki projektu mają charakter postulatywny – zawarte są w nich propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych, dobrych praktyk i kodeksów etycznych. Rezultaty badań opublikowano / złożono do druku w renomowanych czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych oraz zaprezentowano na ważnych konferencjach międzynarodowych, uczestnicy projektu zapraszani byli w charakterze ekspertów przez organizacje międzynarodowe (np. UNESCO), stowarzyszenia, instytucje kultury. Najważniejsze wyniki projektu opublikowane zostały w trzech numerach specjalnych renomowanych czasopism o oddziaływaniu międzynarodowym, które opracowane zostały we współpracy między konsorcjami. Numer specjalny Santander Art & Culture Law Review (2020/2) pt. Cultural Heritage and Technology poświęcony jest generalnym zagadnieniom dotyczącym definicji prawnych i zarządzania dziedzictwem cyfrowym. Złożony i przyjęty do druku numer specjalny Culture Unbound (2022), pt. Digital Heritage in Cultural Conflicts prezentuje studia przypadków ilustrujące zagadnienia znajdujące się w centrum analizy projektu: muzea narracyjne, dziedzictwo cyfrowe, digitalizacja fotografii, historia mówiona. Numer specjalny „Photography and Culture” (2021/ 4) pt. Photographic Digital Heritage in Cultural Conflicts poświęcony jest zagadnieniom digitalizacji fotografii. Wszystkie trzy, oprócz artykułów uczestników projektu zawierają artykuły zaproszonych autorów, które poszerzają kontekst geograficzny i problemowy określony w projekcie. Konsorcjum zorganizowało trzy konferencje międzynarodowe poświęcone trzem głównym zagadnieniom badanym w ramach projektu – muzeom, historii mówionej, fotografii. Adresowane do muzealników, stowarzyszeń, naukowców, studentów przygotowane zostały we współpracy z ważnymi instytucjami kultury: Nordic Museum w Sztokholmie, Europejskim Centrum Solidarności, English Heritage Trust. Stały się one ważnymi forami dyskusji i wymiany myśli dla badaczy, muzealników, działaczy społecznych, urzędników zajmujących się kwestiami zarządzania dziedzictwem i digitalizacji.

Linki do nagrania z konferencji Museums Fit for the 21st Century: the Challenge of Technology
https://www.youtube.com/watch?v=F2Ve8ypjcIg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIWsrnAswvY

Link do nagrania z konferencji Photographic Digital Heritage: Institutions Communities and the Political:
https://www.youtube.com/watch?v=gMJKSt-qI6g
Link do nr specjalnego Santander Art & Culture Law Review pt. Cultural Heritage and Technology
https://www.ejournals.eu/SAACLR/2020/2-2020/
Link do nr specjalnego Culture Unbound pt. Digital Heritage in Cultural Conflicts: https://cultureunbound.ep.liu.se/issue/view/394

Link do nr specjalnego Photography and Culture pt. Photographic Digital Heritage in Cultural Conflicts
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17514517.2021.1953763

Publikacje projektu: link do pliku
Upowszechnianie projektu: link do pliku

M. Starowiejska, D. Golik, Fragment wystawy głównej Muzeum Żydów Polskich.

Projekt finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Digital Heritage nr umowy finansowej: 98/DSAP-JG/2018